پروفسور دکتر علیرضا یلدا ( رئیس افتخاری)

 

پروفسور پروفسور دکتر علیرضا رنجبر (رئیس بنیاد و شورای علمی‌ آکادمی)